Мэдээ, мэдээлэл

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа цацах үнэ ба цагийн хуваарь

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгаа цацах үнэ ба цагийн хуваарь

д/д Нэвтрүүлэг, контент нэр Эфирт цацах цаг Үргэлжлэх хугацаа Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа*
10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 10/6/2020 10/7/2020
1 "Марчаахай"  18:30 30 минут  
2 Мэдээ 19:00 80 минут  
3 Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг -1  20:20 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут
4 Сонгуулийн сурталчилгааны шторк -1  20:40 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут
5 "Эхнэрийн заавраар"  20:50 80 минут  
6 Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг -2 22:10 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут
7 Сонгуулийн сурталчилгааны шторк -1 22:30 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут
8 "Тосгонд болсон явдал"ОАК 22:40 50 минут  
  Нийт**     60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 60 минут
                     
   
д/д Нэвтрүүлэг, контент нэр Эфирт цацах цаг Үргэлжлэх хугацаа Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа*  
10/8/2020 10/9/2020 10/10/2020 10/11/2020 10/12/2020 10/13/2020  
1 "Марчаахай"  18:30 30 минут    
2 Мэдээ 19:00 80 минут              
3 Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг -1  20:20 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут  
4 Сонгуулийн сурталчилгааны шторк -1  20:40 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут  
5 "Эхнэрийн заавраар" шоу 20:50 80 минут    
6 Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг -2 22:10 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут  
7 Сонгуулийн сурталчилгааны шторк -1 22:30 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут  
8 "Тосгонд болсон явдал"ОАК 22:40 50 минут    
  Нийт**     60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 60 минут  
                     
                     
    Утга Хэмжээ нэгж үнэ            
             
    Бэлэн нэвтрүүлэг 1 минут 450.000₮            
    Шторк 1 секунд 12.000₮            
    Мэдээ 1 минут 1.000.000₮            


Бүх мэдээлэл харах